Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2017-2022)

Thứ T3, 24/07/2018, 11:41 GMT+7

Sáng ngày 18/08/2017 tại Nhà khách 165 Nam Kỷ Khởi Nghĩa, P7, Q3, TP HCM. Công ty Cổ phần TIE đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2017-2022). Đại hội đã thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của nhiệm kỳ III (2012-2016) và tình hình hoạt động của năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh giai đoạn (2017-2020); Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2017-2022) và một số nội dung quan trọng khác.

Đại hội đã thông qua các chỉ tiêu quan trọng trong năm 2017 như sau:

-Tổng Doanh thu:           220 tỷ đồng bằng 108,74% số thực hiện năm 2016;

-Lợi nhuận thực hiện:           12 tỷ đồng bằng 105,07% số thực hiện năm 2016.

 Tại phần thảo luận, Đại hội đã nghe ý kiến đánh giá về kết quả kinh doanh năm 2016, đồng thời nghe đóng góp, đề xuất của các cổ đông thông qua các câu hỏi cụ thể chiến lược phát triển, cũng như những biện pháp kinh doanh. Đoàn chủ tịch đã trả lời tất cả các ý kiến, câu hỏi của các cổ đông và tiếp thu nhiều đóng góp của các cổ đông về công tác điều hành, quản trị và hoạt động tài chính của Công ty.

 Đại hội này đã bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2017-2022) gồm các thành viên như sau:

 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017-2022:

 1. Ông Trần Thế Vinh

 2. Bà Đỗ Thị Kim Oanh

 3. Ông Lê Ngọc Hưng

 THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017-2022:

 1. Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm

 2. Bà Nguyễn Thanh Vy

 3. Bà Lê Thị Thu Hà

 ​Đại hội  đã biểu quyết và nhất trí thông qua các báo cáo, phương hướng, kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu quan trọng khác. Đại hội cũng biểu quyết nhất trí và thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

 Một số hình ảnh tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2017:

  DSC0004
 

 DSC0106

 DSC0108
 

 DSC0131
 

 DSC0144
 

 DSC0152
 

 DSC0170
 

 DSC0201

  DSC0225

  DSC0231
 

 DSC0232
 

 DSC0242
 

 DSC0268
 

 DSC0270
 

 DSC0299
 

 DSC0349
 

 DSC0354
 

 DSC0355
 

 DSC0359
 

 DSC0365
 

 DSC0369
 

 DSC0381

 

Theo tin Công ty Cổ phần TIE

TOP