Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2023

Thứ T4, 12/07/2023, 17:35 GMT+7

-  Thư mời họp ĐHĐCĐ: Tại đây
-  Chương trình đại hội: Tại đây
-  Giấy ủy quyền: Tại đây
-  Dự thảo Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội: Tại đây
-  Báo cáo hoạt động của HĐQT 2022 + Phương hướng 2023: Tại đây
-  Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2022 + Phương hướng, kế hoạch 2023: Tại đây
-  Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ: Tại đây​
-  Tờ trình về những vấn đề thường niên: Tại đây
-  Mẫu thẻ biểu quyết tại ĐHĐCĐ: Tại đây
-  Mẫu phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ: Tại đây
-  Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ: Tại đây
-  Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ: Tại đây

 

TOP