Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2022

Thứ T4, 06/04/2022, 16:22 GMT+7

-  Thư mời + Chương trình Đại hội + Giấy ủy quyền: Tại đây
-  Thông báo ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và các biểu mẫu: Tại đây
-  Quy chế làm việc và bầu cử của Đại hội: Tại đây
-  Báo cáo của TGĐ: Tại đây
-  Báo cáo của HĐQT: Tại đây
-  Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ: Tại đây
-  Tờ trình một số vấn đề thường niên và các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ: Tại đây
-  Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán: Tại đây
-  Tờ trình số lượng Thành viên HĐQT: Tại đây
-  Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ: Tại đây
-  Tờ trình danh sách ứng viên tham gia ứng cử HĐQT - Nhiệm kỳ V: Tại đây
-  Quy chế nội bộ về quản trị Công ty: Tại đây
-  Mẫu thẻ biểu quyết tại ĐHĐCĐ: Tại đây


 

TOP