Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thứ T4, 25/07/2018, 16:04 GMT+7


Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TIE trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với các thông tin sau:

 CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Thời gian:  08 giờ 00 phút sáng thứ năm ngày 18/08/2017

Địa điểm:   Nhà Khách 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa

                           (Địa chỉ: Số 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.7, Q.3, Tp.HCM)

 1.Đón đại biểu và cổ đông.

 2.Cổ đông làm thủ tục đăng ký, nhận tài liệu và thẻ biểu quyết.

 3.Phần nghi thức.

 • Tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời, đại biểu tham dự.
 • Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
 • Giới thiệu Chủ tọa Đại hội.

4.Phần nội dung

 • Thông qua chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội.
 • Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III.
 • Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2017 của Tổng Giám Đốc.
 • Báo cáo kết quả thẩm định tình hình hoạt động tài chính năm 2016 của Trưởng Ban kiểm soát.
 • Thông qua kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2016 của đại diện Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.
 • Tờ trình về việc Báo cáo và xin ý kiến về phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2016.
 • Tờ trình về việc Báo cáo và xin ý kiến về tỷ lệ chi cổ tức năm tài chính 2016.
 • Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2017.
 • Tờ trình về chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017.
 • Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung trên Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cổ phần TIE.
 • Tờ trình về việc thông qua số lượng thành viên HĐQT Công ty Nhiệm kỳ IV.
 • Tờ trình Danh sách ứng cử viên tham gia ứng cử thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ IV.
 • Tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
 • Tờ trình về việc thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty CP TIE - Nhiệm kỳ IV

5.Đại hội thảo luận.

6.Biểu quyết các nội dung chủ yếu của Đại hội

 • Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu.
 • Ban kiểm phiếu thông qua Qui chế biểu quyết, qui chế bầu cử
 • Biểu quyết các nội dung chủ yếu của Đại hội.
 • Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV.

7.Đại hội giải lao.

8.Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử.

9.Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại Hội.

10. Bế mạc

 

 * Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

(Quý cổ đông vui lòng click vào danh mục tài liệu để xem chi tiết)

 *Xem danh sách thông tin ứng cử viên ứng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP TIE - Nhiệm kỳ IV(Xem tại đây)

*Tải mẫu đơn ứng cử HĐQT và BKS

Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau: CMND/ hộ chiếu, Thư mời hoặc Giấy ủy quyền có dấu treo của Công ty TIE (nếu là người được ủy quyền).

* Quý cổ đông có thể tải giấy uỷ quyền ( Mẫu 1, Mẫu 2A, Mẫu 2B, Hướng dẫn ).
 

TOP