Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

Thứ T2, 05/04/2021, 18:34 GMT+7

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TIE kính mời Quý cổ đông tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tổ chức như sau:
1. Thời gian: Từ 8h00 ngày 27/04/2021 (Thứ Ba)
2. Địa điểm: Nhà khách Quốc Hội - số 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP. HCM.
3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần TIE tại ngày đăng ký cuối cùng 29/03/2021 (theo danh sách chốt của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam) hoặc những người được ủy quyền hợp lệ đại diện tham dự.
4. Nội dung:
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 – Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.
- Tờ trình về thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020.
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
- Một số nội dung liên quan khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
5. Thủ tục tham dự Đại hội:
- Cổ đông là cá nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và CMND /CCCD/ Hộ chiếu bản chính để đối chiếu.
- Cổ đông là pháp nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và giấy ủy quyền bản chính của tổ chức cùng CMND /CCCD/ Hộ chiếu bản chính để đối chiếu.
- Nếu Quý cổ đông không tham dự được xin vui lòng ủy quyền cho một người khác (là cổ đông của công ty hoặc không phải cổ đông).
- Mẫu giấy ủy quyền được gởi kèm theo Thư mời.
Lưu ý: Ban tổ chức Đại hội chỉ tiếp nhận đối với các trường hợp:
(i)   Thông tin được chứng thực của cổ đông phù hợp với thông tin cổ đông theo danh sách chốt của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
(ii)  Giấy uỷ quyền do Công ty phát hành được đóng dấu gửi kèm theo thư mời cho Cổ đông hoặc việc thực hiện uỷ quyền của cổ đông được chứng thực, công chứng bởi cơ quan có thẩm quyền theo quy định Pháp luật.
6. Tài liệu Đại hội:
Quý cổ đông có thể xem tài liệu tại Website của công ty: www.tiegroup.vn kể từ ngày 05/04/2021 và tham dự đông đủ để Đại hội đạt kết quả. 
Trân trọng.

- Thư mời : Tại đây
- Giấy ủy quyền : Tại đây
- Chương trình Đại hội : Tại đây
- Quy chế tổ chức : Tại đây
- Quy chế biểu quyết : Tại đây
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc : Tại đây
- Báo cáo của HĐQT : Tại đây
- Báo cáo của Ban kiểm soát : Tại đây
- Tờ trình thường niên : Tại đây
- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán : Tại đây
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ : Tại đây
- Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý : Tại đây
- Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ năm 2021 : Tại đây

 

TOP