Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thứ T5, 13/06/2019, 21:18 GMT+7

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TIE trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với các thông tin sau:
CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
7 giờ 15:                Đón đại biểu, đại biểu đăng ký nhận tài liệu và phiếu biểu quyết
8 giờ 00:                Khai mạc đại hội  
Địa điểm :              Nhà khách 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa
                            (Số 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP. HCM)

1. Phần nghi thức.
 • Tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời, đại biểu tham dự.
 • Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
 • Giới thiệu Chủ tọa Đại hội.
2. Phần nội dung
 • Thông qua chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội.
 • Báo cáo hoạt động năm 2018 và phương hướng năm 2019 của Hội đồng quản trị
 • Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất  - kinh doanh năm 2019 của Ban Tổng giám đốc 
 • Báo cáo của Trưởng ban Kiểm soát về kết quả kiểm soát hoạt động Công ty trong năm 2018 
 • Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2019
 • Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty cho năm tài chính 2019
 • Tờ trình về việc phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ công ty
 • Tờ trình về việc huy động, sử dụng nguồn vốn, nguồn lực của Công ty
 • Tờ trình về việc xác định giá trị tài sản là quyền sử dụng đất tại tỉnh Bình Dương
 • Tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
 • Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
3. Đại hội thảo luận.
4. Biểu quyết các nội dung chủ yếu của Đại hội
 • Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu.
 • Ban kiểm phiếu thông qua Qui chế biểu quyết.
 • Biểu quyết các nội dung chủ yếu của Đại hội.
5. Đại hội giải lao.
6. Công bố kết quả biểu quyết.
7. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại Hội.
8. Bế mạc.
 

* Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
(Quý cổ đông vui lòng click vào danh mục tài liệu để xem chi tiết)

Thư mời tham dự DHDCD 2019 ngày 28 06 2019.pdf
Giấy ủy quyền dự DHDCD 2019.pdf 
Chương trình DHDCD 2019.pdf

Quy chế tổ chức DHDCD 2019.pdf
Quy chế biểu quyết tại DHDCD 2019.pdf
Báo cáo hoạt động của HDQT 2018 và phương hướng2019.pdf
Báo cáo hoạt động SXKD 2018 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD 2019.pdf
Báo cáo của BKS trình ĐHĐCD 2019.pdf
Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.pdf
Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.pdf
Tờ trình phát hành thêm cổ phần để tăng VDL.pdf
Tờ trình huy động sử dụng nguồn vốn nguồn lực CTY.pdf
Tờ trình về việc xác định giá trị tài sản là quyền sử dụng đất.pdf
Tờ trình ủy quyền HDQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của DHDCD.pdf 
Tờ trình thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018.pdf
Dự thảo nghị quyết DHDCD 2019.pdf

TOP