Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thứ T7, 25/08/2018, 09:50 GMT+7

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TIE trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với các thông tin sau:

 CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thời gian:  08 giờ 00 phút sáng thứ tư ngày 22/08/2018

Địa điểm:   Nhà Khách 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa

                           (Địa chỉ: Số 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.7, Q.3, Tp.HCM)

 1.Đón đại biểu và cổ đông.

 2.Cổ đông làm thủ tục đăng ký, nhận tài liệu và thẻ biểu quyết.

 3.Phần nghi thức.

 • Tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời, đại biểu tham dự.
 • Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
 • Giới thiệu Chủ tọa Đại hội.

4.Phần nội dung

 • Thông qua chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội.
 • Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017 và định hướng năm 2018 của Hội đồng quản trị.
 • Báo cáo phân tích kết quả hoạt động năm 2017 và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2018 của Ban Tổng giám đốc.
 • Báo cáo tình hình kiểm soát Công ty năm 2017 của Ban kiểm soát.
 • Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.
 • Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận của năm tài chính 2018.
 • Tờ trình về đầu tư vốn ra ngoài Công ty.
 • Tờ trình về điều chỉnh một số nội dung trong Điều lệ của Công ty.
 • Tờ trình huỷ bỏ Quy chế tài chính của Công ty.
 • Tờ trình về huy động vốn.
 • Tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
 • Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

5.Đại hội thảo luận.

6.Biểu quyết các nội dung chủ yếu của Đại hội

 • Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu.
 • Ban kiểm phiếu thông qua Qui chế biểu quyết, qui chế bầu cử
 • Biểu quyết các nội dung chủ yếu của Đại hội.
 • Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV.

7.Đại hội giải lao.

8.Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử.

9.Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại Hội.

10. Bế mạc

 

 * Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

(Quý cổ đông vui lòng click vào danh mục tài liệu để xem chi tiết)

Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau: CMND/ hộ chiếu, Thư mời hoặc Giấy ủy quyền có dấu treo của Công ty TIE (nếu là người được ủy quyền).

* Quý cổ đông có thể tải giấy uỷ quyền ( tải mẫu ủy quyền  ).

TOP